You are currently viewing Projektiasiakkaat erityisen tyytyväisiä Napsin laatuun ja kokemukseen
NAPS, Timo Laakso

Projektiasiakkaat erityisen tyytyväisiä Napsin laatuun ja kokemukseen

Naps Solar Systems Oy mittautti asiakkaidensa palvelukokemusta Napsin projektiliiketoiminnasta. Palautetta antaneet arvostivat erityisesti Napsin aurinkovoimalan korkeaa teknistä laatua. Kiitosta tuli myös yleisesti työn jäljestä sekä napsilaisten kyvystä vastata palvelupyyntöihin ajallaan ja laadukkaasti. Vastanneista joka viides oli valmis suosittelemaan Napsia julkisesti.

Kyselyyn otettiin mukaan Napsin projektiliiketoiminnan asiakkaat kahden viimeisen vuoden ajalta, yhteensä noin 50 yhden tai useamman aurinkovoimalan kokonaistoimituksena ostanutta asiakasta. Kyselyn toteutti ulkopuolinen kumppani puhelinhaastatteluina.

 

Yritysasiakkaille toteutettavat kokonaistoimitusprojektit ovat keskeinen osa Napsin liiketoimintaa Suomessa. Asiakaspalautekyselyyn osallistuneista asiakkaista osa on ostanut Napsilta aurinkovoimaloita useaan kohteeseen useiden vuosien aikana, osalle investointi aurinkovoimalaan on ollut kertaluontoinen projekti.

Tehdyn tutkimuksen perusteella Napsin asiakkaat kokivat aurinkovoimalan suunnittelun ja toteutuksen laadun sekä voimalan toiminnallisen luotettavuuden erittäin tärkeiksi tekijöiksi. Mitä ammattimaisempi ostaja oli kyseessä, sitä tärkeämmäksi projektin johtaminen sekä järjestelmän ja asennustyön laatu koettiin.

Napsin asiakkaat painottivat valinnassaan toimittajan kokemuksen ja asiantuntemuksen merkitystä, palvelun laatua, ratkaisukykyä sekä jatkuvaa avointa kommunikointia. Kaikista vastaajista 22 % oli valmis suosittelemaan Napsia julkisesti.

”Asiakkaiden kuuntelu ja saatu palaute on meille ensiarvoisen tärkeää. Myös se, että ammattimainen aurinkovoimaloita rakennuttava asiakas valitsee kilpailijan tuotteen vertailun ja kokemuksen vuoksi on tervetullutta ja kuuluu projektiliiketoimintaan, sillä se ohjaa meitä oppimaan lisää ja kehittämään jatkuvasti toimintaamme. Jatkuva oppiminen on tällä nopeasti kehittyvällä alalla elinehto”, kertoo Napsin toimitusjohtaja Timo Laakso.

Laakso kertoo, että Suomen aurinkosähkömarkkina on vielä kehityksensä alkuvaiheessa ja että markkinan kasvu tulee jatkumaan vahvana tulevina vuosina. Laakso muistuttaa, että hiilineutraaliuden kehityksen pitäisi kuulua jokaisen kiinteistönomistajan agendalle, ei pelkästään vastuullisuusnäkökulmasta vaan myös siksi, että aurinkovoimala on kiinnostava myös investointina näinä aikoina. Tehtävää pelkästään Suomessa on vielä runsaasti. Myös Napsin omissa projekteissa riittää toimitusjohtajan mukaan sarkaa, vaikka henkilöstön suhteen onkin onnistuttu.

”Toimimme projektibusineksessa, jossa aurinkovoimalat toteutetaan joko pääurakkana tai suuremman korjaus- tai uudisrakentamisen aliurakkana. Itsenäisen voimalahankkeen toteuttaminen on suhteellisen suoraviivaista, kun taas usean rakennusurakan kokonaisuudessa aliurakoitsijana toimiminen edellyttää projektipäälliköiltämme monitahoista kommunikointia ja useiden limittäisten aikataulujen hallintaa. Napsin tekninen osaaminen yhdistettynä Napsin sisäiseen laatukulttuuriin on yhdistelmä, jota asiakkaamme projektipäälliköissämme ovat erityisesti arvostaneet”, summaa Laakso.

Naps pyrkii aktiivisesti saamaan palautetta asiakkailta ja huomioi saadun palautteen oman toiminnan kehittämisessä yhtiön laatupolitiikan ja johtamisjärjestelmän (ISO 9001) mukaisesti.

 

 

Naps Solar off-grid

Naps toimii laajemmin kuin muut aurinkovoimaloiden projektitoimittajat Suomessa – siksi myös asiakaskokemusta mitataan liiketoiminnoittain

Napsin Suomen myyntiyhtiö toteuttaa aurinkovoimaloiden kokonaistoimitusprojekteja ensisijaisesti kotimaassa, mutta konsultoi projekteissa myös muissa Pohjoismaissa sekä Euroopassa ja Afrikassa.

Projektiliiketoiminnan ohella kaksi muuta keskeistä liiketoimintaa Suomessa ovat kuluttajamyynti, jota hoidetaan Powered by Naps –valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä sekä vaativien jakeluverkkojen ulkopuolisten kohteiden off-grid – suunnittelu ja toteutus. Off-grid-kohteissa Napsin aurinkovoimalatoteutus toimii itsenäisesti sähköinfran ulkopuolisena ratkaisuna. Tyypillisiä off-grid kohteita Suomessa ovat olleet esimerkiksi merialueiden majakat ja sähköverkon ulkopuolella sijaitsevat 4G- ja viranomaisverkkojen linkkiasemat, maailmalla myös mm. säähavaintoasemat, kaasuputkilinjojen kompressoriasemat sekä mm. vaativat humanitääriset kohteet esimerkiksi YK:n pakolaisleireillä. Off-grid-ratkaisuissa Napsilla on vuosikymmeniä kestäneitä kansainvälisiä yritys- ja järjestöasiakkuuksia maailmanlaajuisesti. Naps-konsernilla on Virossa omaa erikoispaneelien suunnittelua, tuotantolaitos sekä itäiseen ja eteläiseen Eurooppaan keskittynyt myynti- ja projektitoimisto.

Tutkimuksessa mitattu asiakaspalvelukokemuksen kohderyhmä oli kotimaiset aurinkovoimalaprojektiasiakkaat. Viime vuosina kasvanut kilpailu kotimaan projektiliiketoiminnassa on tervetullutta Suomen aurinkosähkömarkkinan kehittymistarpeen vuoksi.